Wednesday, December 7, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျပႆနာအၾကား ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုးရြားဆံုးႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေပၚ  ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ေျဖရွင္းခ်က္ ရွာေဖြေပးရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင္ ၿဗိတိသွ် တပ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံခဲ့ရေသာ့ အာရ္ကာန္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြါးေနေသာ လူနည္းစု ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသင့္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အမ်ားအျပား အေျခခ် ေနထိုင္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ အသိသက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အာရ္ကာန္ေဒသတြင္ ခရစ္ႏွစ္ မေပၚမွီ (ဘီစီ) ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ မွစ၍ ေနထိုင္လာၾကသည့္ သက္ခံအစိုးရျဖစ္ပါသည္။ ၎ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား၏ အဓိက ဘာသာျပန္/စကားျပန္ အျဖစ္သံုးစြဲခဲ့ဲပါသည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနျဖင့္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လႊတ္လပ္ေရးေပးခဲ့စဥ္ အာရ္ကာန္ေဒသကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကိစတန္ႏိုင္ငံ ႏွစႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ခဲ့ရသည္။

၎အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအား သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီပါြးမ်ား ခံစားႏိုင္မည္ဟု ကတိမ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ စံနစ္တက် ေက်မုန္းသြားရန္ မိမိေမြးရာပါ တိုင္းျပည္မွ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစံုျဖင့္ ေမာင္းထုတ္ေပးေနၾကသည္။

ျမန္မာ့ ကိုလိုနီ အာဏာရွင္သည္ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္တြင္ အာရ္ကာန္ေဒသကို ရခိုင္ျပည္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ျပည္နယ္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ေသြးခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။

၎းေန႔မွစ၍ ဖက္ဆစ္ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာရ္ကာန္ေဒသတြင္ ေအးအတူပူအမွ် ရာစုေပါင္းေျမာက္္ျမားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ ညီ၊ အစ္ကို လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ေသြးခဲြရန္တိုက္ ေပးၿပီး အစြန္႔ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ဳိး တခ်ဳိ႔မွ တဆင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကို တိုင္းျပည္မွ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံစည္ ဖန္တီးၿပီး ေမာင္းထုတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစား အားေပးေနပါသည္။ အဆိုပါ လူအုပ္စုမ်ားသည္ လူမွဳေရးႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ က်င့္သံုးေနၾကသည္။ ပ်က္စီးမွဳ၊ မုဒိန္႕က်င့္မွဳ၊ လူသတ္မွဳ၊ မဟုတ္မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမွဳ၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳ၊ ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ထားမွဳ၊ ပညာသင္ၾကားျခင္းအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမွဳ၊ ေဆးကုသ ခြင့္ပိတ္ပင္ထားမွဳ၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေပၚ အကန္႔ အသတ္ထားရွိမွဳ၊ု ရိုးရာ-ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမွဳ၊ ဘာသာေရးဝတ္ျပဳျခင္းအေပၚ အဟန္႔အထားျဖစ္ေစမွဳ၊ လယ္ယာေျမ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းမွဳ၊ စံျပေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္မွဳ၊ တိုင္းျပည္မွ အတင္းေမာင္ထုတ္ေပးမွဳ စေသာ ရာဇဝတ္မွဳမ်ားကို စံနစ္တက် က်င့္သံုးျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခံရျခင္းမွာ ယၡဳကာလအတြင္း မဟုတ္ဘဲ ရာစုေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကတည္းက ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ဝန္ခံသက္ေသေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ေမာင္ဝင္းမွ ၁၇၈၄-ခုႏွစ္တြင္ အာရ္ကာန္ေဒသကို သိမ္းပိုက္ ၿပီး ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို ယခင္ အေရွ႔ ပါကိစၥတန္ (လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းခရိုင္)သို႔ ၁၇၉၆-ခုတြင္ ေမာင္းထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈၈၅-ခုတြင္ ၿဗိတိသွ် တပ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္တဆုပ္သာ မိမိတိုင္းျ့ပည္သို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေရွ႔ေဟာင္းအေထာက္အထားႏွင့္ ခိုင္လွဳံေသာ သမိုင္းမွန္ကို မည္သူ႔မွ် ျငင္းပယ္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တခ်ဳိ႔ အစြန္႔ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္လာျခင္းကို ျငင္းပယ္ ေနသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ သတင္းမွန္ ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်မုန္းျခင္းမ်ားအေပၚ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ လံုးဝ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကို သိရပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ေမႊးထုတ္ေပးေသာ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ၿဗိတိသွ် အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးေစလိုပါ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံအား လႊတ္လပ္ေရးေပးခဲ့စဥ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ကတိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားရန္ ဤ ဆႏၵျပပြဲမွ ေအာက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား-
၁) ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၂) ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အထူုးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာင္မရွင္တစ္ရပ္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အျမန္ဆံုးေစလႊတ္ရန္။
၃) ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်နယ္ေျမေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုး ေသခ်ာ အာမခံေပးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဒဓမၼ ႏိုင္ငံမဲ့သားျပဳျခင္းကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။


အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ
အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျပည္ပေရာက္)
အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသရံုး၊ မေလးရွား။

ဆက္သြယ္ရန္-
ဦးမိုဟမၼဒ္ဆာေဒက္ (ခ) ဦးေအာင္ႏိုင္
ဖံုးနံပါတ္-+60163094599

No comments:

Post a Comment